Notification

Management

CzsÀåPÀëgÀÄ

²æà JA.¦. gÀ«ÃAzÀæ

G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ

²æà PÉÆüÀÆgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ


²æà eÉ.JA. ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæAiÀÄå,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

²æà n.JA. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ


²æà r. ¨sÉÆÃUÁgÉrØ,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

²æà JA. UÀÄgÀĹzÀÝ£ÀUËqÀ,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ


²æà ¦. UÁzÉ¥Àà,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

²æà ¨Áw ZËqÀ¥Àà,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ


²æà ©. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ,
¤zÉð±ÀPÀgÀÄ

²æà PÉ. w¥ÉàøÁé«Ä,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ


²æà eÉ.JA. UÀAUÁzsÀgÀ,
£ÁåAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ¥ÀjvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

²æà ¹. AiÀÄjæ ¸Áé«Ä,
ZÁmïðqïð CPËAmÉAmï, ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ¥ÀjvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ


²æà PÉ JA. UÀAUÁzsÀgÀ,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àæw¤¢ü)

qÁ: f. GªÉÄñï
¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À G¥À¤§AzsÀPÀgÀÄ


²æà f. PÀĨÉÃgÀ¥Àà
ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

²æà J¸ï.PÉ.PÉ. ¨sÀgÀzÁéeï
£À¨Áqïð («±ÉõÀ DºÁé¤vÀgÀÄ)